ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)ในการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 74

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)ในการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 74