ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาในการสอบราคาจัดซื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องเที่ยว 23 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2  โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาในการสอบราคาจัดซื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องเที่ยว 23 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)