บริการของเรา

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านโพธิ์ประทับช้าง

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านโพธิ์ประทับช้าง

จุดเด่น ๑. มีโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่า (แม่น้ำพิจิตร) เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช ๒๒๔๒ – ๒๒๔๔ ภายในบริเวณมีอุโบสถสูงใหญ่ ประกอบด้วย ป้ายกำแพงล้อมรอบ ๒ ชั้น เป็นศิลปะสมัยอยุธยา ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมดูแลจากกรมศิลปากรและการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามีผู้มาเยี่ยมชมจำนวนมาก ๒. ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ ตั้งอยู่บริเวณหน้าโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง สร้างขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์สถานถิ่นประสูติของสมเด็จพระสรรเพชรญ์ที่ ๘ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศาลสมเด็จพุทธเจ้าเสือ รูปหล่อสมเด็จพุทธเจ้าเสือ ๓. ศูนย์ส่งออกส้มโอ เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรโดยรับซื้อส้มโอจากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำส่งจำหน่ายยังประเทศจีน ประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองดูใบ เป็นต้น๔. มีสวนผลไม้ที่มีชื่อเสียง คือ “สวนส้มโอพันธุ์ ท่าข่อย” เขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มีการปลูกส้มโอมาเป็นระยะเวลายาวนาน และปลูกกันเป็นจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพิจิตร๕. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง เป็นกลุ่มที่ดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะส้มโอ มีส้มโอแก้วสี่รส รวมรส ผลไม้อื่น ๆ ตามฤดูกาล ผู้เยี่ยมชมสามารถดูการสาธิตหรือทดลองฝึกปฏิบัติได้

(Visited 1 times, 1 visits today)