บริการของเรา

แนวทางการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561

แนวทางการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561

แนวทางการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560 – 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

กำหนดการรับลงทะเบียน OTOP ปี 2560-2561

ไตรมาสที่ 4 (ปีงบประมาณ 2560) ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 18 ก.ย.60

ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 20 ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2 (ปีงบประมาณ 2561) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 20 มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3 (ปีงบประมาณ 2561) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 20 มิ.ย.61

ไตรมาสที่ 4 (ปีงบประมาณ 2561) ระหว่างวันที่ 21 – 27 ก.ย.61

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการหรือประธานกลุ่ม จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการหรือประธานกลุ่ม จำนวน 1 ชุด
  3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  4. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ขนาด 4 x 6 นิ้ว หรือไฟล์ภาพ จำนวน 1 ชุด
  5. เอกสารอนุญาตให้ทำการผลิต กรณีมีกฎหมายกำหนด จำนวน 1 ชุด
  6. เอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  7. หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) เช่น อย./มชช.ฮาลาล/GMP/ Primary GMP/Q เป็นต้น จำนวน 1 ชุด

*** ยื่นหลักฐานสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 056611089

 

แนวทางการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560-2561

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

………………………………….

1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันทึกข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงในโปรแกรมการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทาง http://164.115.23.30/otop/login.php ตามแผนการดำเนินงานการลงทะเบียนฯ โดยใช้ทะเบียนผู้ใช้งานและรหัสผ่านโปรแกรมการลงทะเบียน OTOP

2. ให้อำเภอตรวจสอบความถูกต้องขอข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นรายไตรมาส หากรายใดยกเลิกกิจการแล้วให้ลบออกจากระบบ

3. จังหวัดรับรองข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และรายงานผลการลงทะเบียนตามแบบรายงานการลงทะเบียนฯ ให้กรมฯ ทราบ ตามกำหนด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ database.otop@gmail.com

4. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 1 ราย/กลุ่ม สามารถลงทะเบียน ได้เพียง 1 ประเภทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เท่านั้น แต่สามารถลงทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ ได้มากกว่า 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ และลงทะเบียนจำนวนผลิตภัณฑ์ ได้มากว่า 10 ผลิตภัณฑ์

5.หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เบอร์โทรศัพท์ 02-1416077 และ 02-1416066

(Visited 1 times, 1 visits today)