บริการของเรา

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการดำเนินงาน

หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Information of Village for Life Quality Development)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่สารสนเทศฯ ปี พ.ศ. 2562
 • อำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านสารนเทศเป้าหมายของอำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน
  รวมหมู่บ้านเป้าหมายระดับอำเภอ  จำนวน  878 หมู่บ้าน
 • จังหวัด
 • รวบรวมหมู่บ้านสารสนเทศฯ เป้าหมายระดับอำเภอ
 • คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศ เป้าหมายจังหวัดจากระดับอำเภอ จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน รวมหมู่บ้านเป้าหมายระดับจังหวัด จำนวน 76 หมู่บ้าน
 • แจ้งรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศให้กรมฯ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • จัดส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับจังหวัด และอำเภอ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 1. คุณสมบัติของหมู่บ้านสารสนเทศเป้าหมาย
 • ผู้นำและคนในหมู่บ้านมีความสนใจใฝ่รู้ และให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
 • เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุน และมีการประสานงาน/บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกันกับส่วนราชการ  อบต.  เทศบาล  ฯลฯ  ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
 • ม่เป็นหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ได้ดำเนินการแล้วในปี พ.ศ. 2555-2560

 3. ขับเคลื่อนการทำงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีกระบวนการทำงาน

    5 กระบวนการดังนี้

 • 1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน
 • 2) กำหนดความต้องการร่วมกัน
 • 3) ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ
 • 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 • 5) เผยแพร่และบำรุงรักษา

 4. Frame work การจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

INPUT PROCESS OUT PUT
1. DATA

ข้อมูล  ได้แก่ ข้อมูล จปฐ., ข้อมูล กชช. 2ค, ข้อมูลบัญชีครัวเรือน,  ข้อมูลทุนชุมชน, ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน, ข้อมูลด้านสังคม,ข้อมูลด้านสุขภาพ  ฯลฯ

–      การวิเคราะห์สารสนเทศชุมชน

–      การประชาคมคัดเลือก

สารสนเทศชุมชนและใช้  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามกระบวนการขับเคลื่อน

5 กระบวนการ

–      จัดทำชุดความรู้ KM

(File  PDF)

 

–      การใช้สารสนเทศ

ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น 5 ด้าน ได้แก่

1) อาชีพ

2) ทุนชุมชน

3) การจัดการความ

เสี่ยงของชุมชน

4) แก้ปัญหาความยากจน

5)การบริหารจัดการชุมชนหรือด้านอื่นๆ ตามบริบทของชุมชน

–      การเผยแพร่ข้อมูลการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต        ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน

–      ชุดความรู้ KM เพื่อ

จัดเก็บ/เผยแพร่ และ         ส่งรายงานกรมฯ

2. TEAM

คณะทำงาน  บูรณาการร่วมกันทุกระดับจังหวัด,    อำเภอ, ตำบล และหมู่บ้าน

3. TOOL

เครื่องมือ  ได้แก่ แผนชีวิต IT เว็บไชต์ เวทีเรียนรู้  ฯลฯ

4. ISSUES

ประเด็นทางเลือกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาทิเช่น

(1)    สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ

(2)    สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน

(3)    สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน)

(4)    สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

(5)    สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

  

 1. กระบวนการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1 สร้างความเข้าใจร่วมกัน   ประเด็น–>ความสำคัญของข้อมูล+การใช้ประโยชน์ข้อมูล

1)      หมู่บ้านมีข้อมูลอะไรบ้าง (ข้อมูล จปฐ. กชช 2ค. ฯลฯ)

2)      ข้อมูลที่มีบอกให้ทราบถึงอะไร (สภาพหมู่บ้าน  คุณภาพชีวิต  สภาพปัญหาต่างๆ  สถานะทางเศรษฐกิจ  ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ฯลฯ)

3)      หมู่บ้านนำข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์อะไร (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเมินสถานะหมู่บ้าน ประเมินจัดระดับการพัฒนา ฯลฯ)

2 กำหนดความต้องการร่วมกัน

หมู่บ้าน ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของคน
ในหมู่บ้าน  และออกแบบระบบสารสนเทศของหมู่บ้านโดยใช้การมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  มองหาแหล่งงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนในการดำเนินโครงการฯ และดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ

3 ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ

1)      รวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน

2)      จัดประเภทข้อมูล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการคมนาคม ฯลฯ เลือกรูปแบบสารสนเทศที่หมู่บ้านต้องการจัดทำ (เอกสารแผนภาพ กราฟ ฯลฯ)

4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันประเด็น  “ความสัมพันธ์ระหว่าง-ข้อมูล-สารสนเทศ-รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)-รายงานการพัฒนาตำบล(TDR)”
5 เผยแพร่และบำรุงรักษา

1)      หมู่บ้าน นำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ

2)   หมู่บ้าน ประสานหน่วยงานและองค์กรในชุมชนให้รองรับการดำเนินงานของระบบสารสนเทศชุมชนที่พัฒนาขึ้น เพื่อบำรุงรักษาให้ระบบสารสนเทศมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

 

   

 1. องค์ประกอบของการถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน (สภาพทั่วไป สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ)

– ประวัติความเป็นมา

– ประชากร

– ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์

– ผลิตภัณฑ์ชุมชนรายได้/สภาพเศรษฐกิจ

– แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ

– แผนที่

– ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น

– ข้อมูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศฯ

                   2.1 การบริหารจัดการ

                             – สถานที่ดำเนินการ วัสดุอุปกรณ์ คณะทำงาน

                   2.2 การดำเนินงาน

                             – การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA การนำเสนอผลการวิเคราะห์แก่คนในชุมชน

2.3 การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

– การวาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้าน การปักหมุดหรือวางสัญลักษณ์ สถานที่สำคัญ
ของหมู่บ้าน พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 การมีส่วนร่วม

– มีการลงมติคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ การมีภาคีสนับสนุน การแสวงหางบประมาณจากแหล่งอื่น และมีการจัดลำดับแผนงาน/โครงการ ตามลำดับความสำคัญ

2.5 การดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงบูรณาการ

– นำเสนอกิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ

2.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

– มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วีดีทัศน์ และ GIS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

– ภาพกิจกรรม

– ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค.

– อื่นๆ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : ทั้งนี้ สามารถปรับเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผู้ดำเนินการเห็นว่ามีความสำคัญและต้องการที่จะนำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญ/ความแตกต่าง/ความโดดเด่นของชุมชน แต่ต้องไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

(Visited 1 times, 1 visits today)