สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานการท่องเที่ยว โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด/ขอรับเอกสาร ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐-๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานการท่องเที่ยว โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด/ขอรับเอกสาร ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐-๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร