สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศุภชัย สุพรรณทอง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร
โทร 08 4874 0593

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มเเข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ